Tarebarna

Hva er Tarebarna?

Tarebarna er en formidlingspakke for barnehager med fokus på kystøkosystemer og hvordan dette påvirkes av oss mennesker. Ikke alle barnehager har like enkelt tilgang på naturen gjennom året. Tarebarna er derfor et tilbud til barnehager som er tilpasset innemiljøet, slik at alle barn på lik linje har mulighet til å lære om havet.

I første del av formidlingspakken besøker biologer fra Sjøsjukt barnehagen og lærer barna om lokale kystøkosystemer på en leken og kreativ måte. Målet i denne delen er å lære barna enkel biologi og økologi, samt menneskelige interaksjoner med livet langs kysten vår. Her ligger fokuset på form, identifikasjon og bevegelser. Denne delen vil inneholde litt teori presentert på en engasjerende og interaktiv måte, med fysiske gjenstander som barna kan ta og føle på.

I andre del av formidlingspakken får barnehagen utdelt en aktivitetspakke som de selv gjennomfører med barna. Her ligger fokuset på å bygge videre på kystøkosystemet og de artene barna lærte om i første del. Målet er å la barna utforske mer selvstendig, der de voksne har en mer tilbaketrukken rolle. Aktivitetene har fokus på la barna tenke på de mer komplekse sammenhengene i havet, men på enkle måter. Her vil barna koble det de har lært sammen med den mer praktiske utforskningen de har fått gjøre selv. Underveis vil det også være fokus på å lære barna kritisk tenking ved å introdusere utfordringer rundt marin plast. På denne måten får barna ta stilling til et moralsk dilemma, og være med i en refleksjonsprosess før de kommer med forslag til løsninger.

Nasjonal rammeplan

I henhold til Utdanningsdirektoratets rammeplan for barnehager i Norge, støtter prosjektet Tarebarna opp om disse punktene i rammeplanen:

Bærekraftig utvikling som verdigrunnlag

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Barnehagen skal fremme læring

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

Bærekraftig utvikling

Tarebarna vil legge til rette for et stimulerende innemiljø som gir barna lyst til å lære om og utforske havet. Formidlingen om livet under vann skal legges frem på en måte som vekker barnas nysgjerrighet. Vi vil sette fokus på å la barna utforske og oppdage sammenhenger mellom artene langs kysten vår, og deres funksjoner i økosystemet. Dette kan bidra til å løfte barnas havforståelse og havkunnskap. I tillegg vil formidlingspakken legge til rette for kritisk tenking, der vi introduserer barna for konsekvensene av marin plast og sammen diskuterer mulige løsninger.

Økt havforståelse, havkunnskap og evne til kritisk tenking bidrar til å bygge barnas relasjoner til havet, og kan igjen føre til miljønyttige holdninger og verdier. Formidlingspakken kan være en viktig byggesten i tidlig alder for å ta bedre vare på havet og utvikle et bærekraftig samfunn. Viktigst av alt er at barna skal ha det gøy mens de lærer!

FNs bærekraftsmål

Sjøsjukt sin visjon er å skape gode havopplevelser hele året. Gjennom havrelaterte prosjekter i ulike formater har Sjøsjukt som som formål å skape engasjement og nysgjerrighet overfor havet, skape holdningsendringer gjennom økt havforståelse og bygge gode relasjoner til havet.

Tarebarna sikter mot å bidra til mestring gjennom læring og økt havforståelse. Det er derfor viktig for forankre Tarebarna i FNs bærekraftsmål, ettersom prosjektet kan påvirke barnas miljøyttige holdninger og verdier knyttet havet.

I prosjektet Tarebarna står disse bærekraftsmålene i fokus:

FNs Bærekraftsmål 14 – Livet i Havet

Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter.

FNs Bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

FNs Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen.

FNs Bærekraftsmål 4 – God utdanning

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling.

Se flere prosjekter