Sjøsjukt Fritidsklubb

Hva er Sjøsjukt fritidsklubb?

Arendal er en kystby hvor alle har tilgang til havet på en eller annen måte. Det er derfor naturlig at vi bør ha en arena hvor barn og unge kan lære om og utforske havet på en gøy måte. Av den grunn er Sjøsjukt i gang med å utvikle et fritidstilbud for barn fra 5. til 7. klasse hvor formålet er å øke havforståelsen gjennom aktiviteter og opplevelser. Dette prosjektet kaller vi for Sjøsjukt fritidsklubb. 

Gjennom sosialt samvær med andre barn på fritiden, vil de som er med få delta i et fellesskap med fokus på inkludering og læring om havet. Barna stiller på lik linje der det ikke kreves forkunnskaper eller spesielle ferdigheter. Aktivitetene som gjennomføres vil gi barna en bedre forståelse for havet og en økt opplevelse av mestring.

Etter inspirasjon fra Pia Ve Dahlen tror vi Sjøsjukt på at man tar bedre vare på det man har bygget relasjoner til. Derfor har Sjøsjukt fritidsklubb fokus på å skape holdninger som gjør at man tar bedre vare på havet. Hver uke byr på varierte havrelaterte aktiviteter, både innendørs og utendørs. 

Mer informasjon om fritidstilbudet kommer snart!

Bakgrunn for prosjektet

Passion for Ocean-festivalen i Arendal:

Erfaringer fra å arrangere Passion for Ocean-festival (Lenke til prosjektbeskrivelsen) i Arendal viser at nysgjerrigheten for havet er stor blant barn og unge. Gjennom ulike havhativiteter, kunnskapsdeling og underholdning viser de engasjement og tydelig interesse for å lære mer om havet.

Forskerskole 2021: Sommeren 2021 arrangerte Sjøsjukt Forskerskole i samarbeid med Lei en Biolog, Canvas Hove og Kote Null, med midler fra Arendal kommune. I en hel uke fikk 30 barn lære om havet i havet, gjennom fridykking, utforsking og lek i vannkanten. Tilbakemeldinger fra foreldre og barn i etterkant av forskerskolen viser en stor etterspørsel etter et fast fritidstilbud med fokus på hav.

FNs Bærekraftsmål

Sjøsjukt Fritidsklubb sikter mot å øke havforståelsen gjennom ukentlige aktiviteter og opplevelser. Det er derfor viktig for forankre Sjøsjukt Fritidsklubb i FNs bærekraftsmål, ettersom prosjektet kan bidra til å skape miljønyttige holdninger som gjør at man tar bedre vare på havet.

I prosjektet Tarebarna står disse bærekraftsmålene i fokus:

FNs Bærekraftsmål 14 – Livet i Havet

Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter.

FNs Bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

FNs Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen.

FNs Bærekraftsmål 4 – God utdanning

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling.

Se flere prosjekter