Pungtvanns- aksjonen

Sjøsjukt er involvert i restaureringsprosjektet Pungtvannsaksjonen.

Bakgrunn

Grunnet mange og sammensatte problemstillinger har Oslofjorden, en av Norges mest artsrike fjorder, vært igjennom et økologisk kollaps med store tap i biomasse på alle trofiske nivåer. Der det engang var bærekraftige ålegressenger og tareskog fulle av liv og biodiversitet er det nå mudder og elendighet. 80 millioner tonn tare er nå blitt borte fra Norskekysten (NIVA) og ålegressenger er i dramatisk nedgang. Nå må det handling og restaurerende tiltak til for å redde det livet som er igjen i fjorden.

Pungtvannsaskjonen

Prosjektet går ut på å benytte naturbaserte restaureringsmetoder for å skape mikrohabitat langs Oslofjorden. Ved å dyrke naturlige vannfiltrerende organismer (som blåskjell og sjøpung) vil partiklene i vannet renses ut og leveforholdene legges til rette for andre organismer. Dette gjøres ved å bygge mikrohabitat hvor blåskjell og sjøpung kan slå seg til. Reintrodusering av primærprodusenter, som ålegress, sukkertare vil legge livsgrunnlaget for flere arter av fisk og andre dyr, samtidig effektivisere karbonfangst for å minske surhetsnivået i vannet.

 I mange år har forskere, frivillige organisasjoner og ulike interessegrupper utarbeidet og testet ut metoder for restaurering. Ved samkjøre de ulike tiltakene kan vi optimalisere modeller for reintrodusering av naturlig flora og fauna i ytre Oslofjord.

I tillegg til restaurering vil prosjektet fokusere på formidling og undervisning om samme tema for å skape engasjement og eierskap til egen fjord blant lokalbefolkningen. Prosjektet vil inkludere alle aldersgrupper i restaureringsarbeidet for å få tilbake livet under overflaten.

Se flere prosjekter